Ana sayfa » 5. SINIF TÜRKÇE KAZANIM TESTİ – TEST – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları
5. SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ E-TEST

5. SINIF TÜRKÇE KAZANIM TESTİ – TEST – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları

5. sınıf Türkçe konuları eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda listelenmiştir. 5 Sınıf Türkçe kazanım kavrama testi . konu (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - Söz Sanatları)

Kelimeler, anlam ilişkisi bakımından eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli, genel-özel, somut-soyut, nicel-nitel anlamlı, ad ve anlam aktarması olmak üzere dokuz başlıkta incelenir:

1. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Bu tür sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır.

2. Yakın Anlamlı Kelimeler

Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.

3. Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur.

4. Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler

Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler.

5. Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler

Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler; anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir.

6. Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler

6.1. Somut Anlamlı Kelimeler
Beş duyu organımız olan göz, deri, kulak, dil ve burundan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere “somut anlamlı sözcükler” denir. Bir başka deyişle elle tutup gözle görebildiğimiz, koklayıp tadabildiğimiz veya koklayabildiğimiz varlıkları karşılayan kelimelerdir.

6.2. Soyut Anlamlı Kelimeler
Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklere “soyut anlamlı sözcükler” denir.

7. Nicel ve Nitel Anlamlı Sözcükler

7.1. Nicel Anlamlı Kelimeler
Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.

7.2. Nitel Anlamlı Kelimeler
Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.

8. Ad Aktarması (Mecazımürsel) (Düz Değişmece)

Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır.

9. Anlam (Deyim) Aktarması

Bir sözcüğün benzetme amacı ile başka bir sözcük yerine kullanılmasına anlam (deyim) aktarması denir. Anlam aktarması, anlatımı güçlendirmek ya da duygu ve düşünceleri kısa yoldan anlatmak için başvurulan bir yöntemdir.

5. SINIF TÜRKÇE KAZANIM TESTİ – TEST – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları

5. sınıf Türkçe konuları eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda listelenmiştir. 5 Sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 2. konu Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

1. • I ve II. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
• II ve III. sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmemiştir?

 
 
 
 

2. 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kırmızı sözcüğün eş seslisi yoktur?

 
 
 
 

3. I. Şov : Güldürü

II. Limit: Sınır

III. Dizayn: Tasarım

IV. Selfie: Öz çekim

Numaralanmış yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

 
 
 
 

4. Günümüzdeki gazetelerin pek azı gerçek haber yazıyor.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki kırmızı sözcüğün anlamca karşıtı olamaz?

 
 
 
 

5. Kimileri takvim hazırlamaktan, kimileri bilgin kişiler meclisi kurmaktan söz etti. Endişelerini dile getirenler de oldu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki kırmızı sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

 
 
 
 

6. Onlarındır bal petek,

Onlarındır gelecek,

Zamanla büyüyecek,

Çocuk nazlı bir çiçek…

Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve benzetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

benzeyen / benzetilen

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sözcükler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 

8. Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar.

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

9. • En büyük servetimiz özgürlüktür.

• İçimdeki öfke hiçbir zaman dinmedi.

• Çocuk, kaplumbağayı arka bahçede görmüş.

Savaşın ağır sonuçlarına katlanmak zorundaydı.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki kırmızı sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşı değildir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisinde “Yanıtlarınızı verirken acele etmeyiniz.” cümlesindeki Kırmızı sözcüğün karşıt anlamlısı vardır?

 
 
 
 

11. Güneş ufuklara saplarken mızrak,

Şehirlerden uzak, köylerden uzak

Geçmiş günlerimi hep unutarak

Süslü rüyalara dalasım gelir.

Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

 
 
 
 

Yazar Hakkında

ÖĞRETMEN

22 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan Masal GAZİOĞLU'nun son projesi http://www.ogretmenogrenci.com/ sitesidir. Sitede de baş yazar olarak görev yapmaktadır.

Yorum Ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın